המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: דיקאן הסטודנטים

תכנית הסיוע לסטודנטים במילואים

המכללה האקדמית אשקלון מסייעת זה שנים לסטודנטים המשרתים במילואים, וזאת, הן כדי לסייע להם לעמוד בדרישות ובמטלות האקדמיות והן כהוקרה והערכה על שירותם. הנהלת המכללה מפעילה מערך סיוע מקיף לסטודנטים אלה.

 

הסטודנטים הזכאים למתן סיוע:
 

כל סטודנט ששירת במילואים תקופה של לפחות 14 יום רצופים, זכאי לקבל את הסיוע המפורט להלן.

סטודנט ששירת תקופה הפחותה מ-14 יום, אך במהלכה נמנע ממנו לגשת לבחינה, רשאי להגיש בקשה ל"מועד מיוחד". ראה להלן:

 

תחומי הסיוע:

1. בחינות מיוחדות, דחייה בהגשת עבודות

2. השלמת חומר לימודי

3. הקלות אקדמיות ומנהליות

4. סיוע בהגשת ולת"מ

5. שונות

 

הנחיות למימוש הסיוע:

לאחר שובך משירות מילואים עליך להציג אישור על שירות המילואים שביצעת,

בלשכת דיקאן הסטודנטים.

 

גורם אחראי ומתאם

דיקאן הסטודנטים הוא הגורם האחראי מטעם המכללה לטיפול הכולל בכל מערך

הסיוע לסטודנטים ששירתו במילואים.

 

סמכויות דיקאן הסטודנטים:

· ריכוז כל הסיוע הניתן למשרתים במילואים ותיאום פעולות הסיוע מול הגורמים האקדמיים והמינהליים במכללה.

· פרסום תוכנית הסיוע למשרתים במילואים.

· שימוש כנציב קבילות לעניין קבילות הסטודנט בגין אי מימוש זכויותיו הנובעות משירות המילואים.

· הדרכת ראשי החוגים והמחלקות, היועצים המחלקתיים והיחידות המינהליות והאקדמיות
  האחרות בכל הנוגע לנוהל הסיוע לסטודנטים מקטגוריה זו.
 

 

יועצי המחלקות

יועצי המחלקות, או מי שראש מינהל הסטודנטים במכללה ימנה, ירכז את הטיפול בסטודנטים המשרתים במילואים במחלקתו, וזאת במגמה להקל על הסטודנט ולאפשר טיפול מזורז ואישי בכל פנייה או בעיה שתתעורר בין הסטודנט למחלקה או לחוג.
 
תפקידי היועץ:
 

1. תיאום הקשר האישי, במידת הצורך, בין הסטודנט לחברי סגל המחלקה

2. הדרכת סטודנטים באשר לזכויותיהם

 

פירוט תחומי הסיוע

 

בחינות מיוחדות - פרטים במדור הבחינות

 

הנוהל לטיפול בבקשות למועד מיוחד
 

סטודנטים ששירתו במילואים 14 ימים רצופים לפחות, ימלאו טופס בקשה למועד מיוחד, שאותו ניתן לקבל מהאחראית המינהלית בחוג או במחלקה שבהם הם לומדים, בצירוף האישור על שירות המילואים.

 

דחייה בהגשת עבודות, תרגילים, בחנים, עבודה מעשית
 
לסטודנט ששירת במילואים, תינתן האפשרות להגיש באיחור עבודה, תרגיל, פרויקט או עבודה מעשית. האיחור בהגשה יינתן עד למשך תקופה הכפולה משירות המילואים שביצע. הסטודנט יהיה פטור מכל תשלום או קנס בגין הגשה מאוחרת זו. על הסטודנט, כאמור, להיות בקשר תמידי עם המרצה (עוד קודם צאתו למילואים במגמה למנוע פגיעה במעמדו האקדמי עקב שירות המילואים, וליידע מראש את מזכירות החוג או המחלקה).

 

ולת"ם

סטודנט המבקש להגיש בקשה לדחיית שירות המילואים או לקיצורם, יגיש את הבקשה ל-ולת"ם באמצעות אגודת הסטודנטים. הבקשה, בצירוף מערכת השעות או לוח הבחינות המעודכן, תוגש לדיקאן הסטודנטים לצורך חתימה והמלצה. במידת הצורך יינתן לסטודנט סיוע במילוי הטפסים והגשתם.

 

קורס מתקדם "על תנאי"

סטודנט, אשר בעקבות שירות מילואים נבצר ממנו להשלים חובותיו במועד (בחינה, עבודה) בקורס המהווה דרישה מוקדמת לקורס מתקדם ממנו, יוכל להשתתף בקורס המקדמי במעמד "על תנאי" עד להשלמת חובותיו בקורס המקדמי, בבחינה במועד מיוחד, או בהגשת עבודה במועד הדחוי. וכל זאת, בתנאי שיעשה מצדו מאמץ מרבי להשלים את החסר בתוך 30 יום. במקרה זה על הסטודנט לפנות לממונה המינהלי או ליועצת החוג בו הוא לומד.

 

שיעורי עזר / השלמה

כל סטודנט אשר שירת במילואים, כאמור לעיל ("הסטודנטים הזכאים למתן סיוע"),
יהיה זכאי לקבלת שיעורי עזר כמפורט להלן:

· במדעים העיוניים: זכות לקבלת שיעור עזר אחד בעבור הפסד של 5 הרצאות.

· במדעים המדויקים: זכות לקבלת שיעור עזר אחד בעבור הפסד של 3 הרצאות.

על הסטודנט לפנות מראש ליחידה למעורבות חברתית שבדיקנט הסטודנטים וליועצת המחלקה או החוג שבו הוא לומד, כדי שהמכללה תוכל להיערך לכך מוקדם ככל שניתן.

 

צילומים

כל סטודנט אשר שירת במילואים, כאמור לעיל ("הסטודנטים הזכאים למתן סיוע"), יהיה זכאי לקבלת כרטיס לביצוע 40 צילומים של חומר לימודי בעבור כל יום לימודים בתקופת שירותו במילואים.

על הסטודנט לפנות למירי ממחלקת רכש ולוגיסטיקה לצורך קבלת כרטיס הצילום (יש להציג אישור מילואים).
 

חומר בבליוגרפי ותקצירי הרצאות

סטודנט יהיה זכאי לקבלת החומר הביבליוגרפי וכל חומר לימודי אחר שחולק בקורסים במשך שירות המילואים שלו.

 

בקשה למלגה

סטודנט שאיחר בהגשת הבקשה למלגת מכללה עקב שירות מילואים, יהיה זכאי להגיש את הבקשה לאחר שובו משירות המילואים ובתוך 7 ימים מתום תקופת השירות. על הסטודנט לפנות לדיקאן הסטודנטים ולצרף לבקשה למלגה אישור על שירות המילואים, כאמור לעיל.

 

 

העדפות והקלות אקדמיות ומינהליות

1. הימנעות מפגיעה במרכיב ציון בקורס בגין אי-נוכחות או השתתפות בדיונים בכיתה

סטודנט אשר נבצר ממנו להשתתף בקורס, בתרגיל, בסדנה, בסמינריון או בעבודה מעשית עקב שירות המילואים, יוכל למלא את שהחסיר במועד מאוחר יותר, בתיאום עם המרצה (ובתנאי שהודיע למרצה ולמזכירות החוג קודם צאתו למילואים). כאמור, סטודנט לא יקבל ציון מופחת בגין שירות זה.

חובה על הסטודנט להודיע למזכירות המחלקה או החוג שבו הוא לומד על ההיעדרות הצפויה, 14 יום קודם צאתו למילואים, וליידע מראש את מרצה הקורס או תרגיל על זימונו למילואים.
 

2. רישום לקורסים

סטודנט, שמועד רישומו לקורסים חופף את תקופת שירותו במילואים, יהיה זכאי להקדים את מועד הרישום שלו. כמו כן, מי שנמנע ממנו, עקב שירות זה, רישום במועד, יהיה זכאי לעדיפות ברישום לקורסים שבהם הוא חייב ושמספר המשתתפים בהם מוגבל.

על הסטודנט מוטלת החובה ליידע את האחראי המינהלי במחלקה שבועיים קודם צאתו למילואים. יודגש כי ניצול הזכויות תקף ל-6 ימים מתום השירות.
 

3. הארכת המועד לשינויים בקורסים

סטודנט ששירת במילואים בתקופת השינויים בקורסים, יוכל לערוך שינויים גם לאחר תקופת השינויים, ולא יאוחר משבוע ימים לאחר שובו משירות מילואים.
 

4. עדיפות בהשאלת ספרים שמורים והארכת מועד השימוש בהם

סטודנט ששירת במילואים, יהיה זכאי לשאול ספרים וספרים שמורים למשך 24 שעות - בתקופה הסמוכה לחזרתו משירות המילואים - זאת בתוך 6 ימי עבודה ממועד שחרורו ממילואים.

על סטודנט המבקש לממש זכות זו להציג אישור בכתב מדיקאן הסטודנטים (בפנייה לדיקאן יש להצטייד באישור על תקופת המילואים).
 

5. פטור משכ"ל נוסף

סטודנט ששירת במילואים יותר מ-21 יום רצופים במהלך סמסטר, ובשל כך הפסיק את לימודיו בקורס, יוכל להגיש בקשה לוועדה לקביעת מעמד (במסלול העצמאי) או לוועדת הסטטוס ב"בר-אילן" (במסלול "בר-אילן") דרך יועצת המחלקה שבה הוא לומד - זאת כדי להיבחן במועדים נוספים עם הנבחנים של הקורס המתקיים בשנה שלאחר מכן. הסטודנט יוכל להשתתף בקורס ולהתרענן בחומר הנלמד, והוא לא יחויב בתשלום בגין המועדים הנוספים שיאושרו לו. הקלה זו מותנית בכך שהסטודנט יעשה את כל אשר ביכולתו שלא לעכב את סיום לימודיו.

אם לא קיים קורס זהה לקורס הקודם, והסטודנט נרשם לקורס חלופי, יוכל הסטודנט להגיש בקשה לוועדת שכ"ל לפטור אותו מתשלום בגין הקורס שהוחלף.
 
6. קשר עם חברי סגל המחלקה או החוג.סטודנט ששירת במילואים יוכל להיפגש עם חברי סגל המחלקה בה הוא לומד בשעות קבלה גמישות ולהתקשר איתם באמצעות הדואר האלקטרוני.