המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: סטודנטים

מדור שכר לימוד

 

מידע כללי
 
מדור שכר לימוד מביא לידיעתך מידע לגבי חיוב שכר הלימוד והסדרי תשלום.
הנך מתבקש לעיין בנהלים ולפעול על פיהם..
 
שכר לימוד תואר ראשון
 
הרינו להביא לידיעתכם כי בהתאם להנחיות המועצה להשכלה גבוהה, שכר הלימוד לשנת תשע"ד עומד ע"ס 10,198 ש"ח לתוכנית מלאה צמוד למדד המחירים לצרכן לחודש יולי  2013.
 
 
שעות קבלת קהל:

יום א-ה
8:30-16:00
יום ו
8:30-12:00
 
שעות מענה טלפוני
 
ימים  א'- ה'   :  10:00-11:30
 
                        14:00-15:30
 
 
תפקיד / מדור
 
טלפון
 
פקס
חשב - רו"ח בן שלום שלמה
08-6789106
08-6789102
תקציבן ומנה"ח ראשי -רו"ח עידו בר-און 08-6789240 08-6789102
מדור שכ"ל-גב' ורד רפאלי
08-6789100
08-6789102
מדור שכ"ל גב' מירב כהן 08-6789100 08-6789102
מדור שכ"ל-גב' אביטל רון
08-6789100
08-6789102
הנה"ח-גב' רותי נצר
08-6789135
08-6789102
הנה"ח-גב' גבריאלה סובה
08-6789103
08-6789102
 
נהלי שכר לימוד - תואר ראשון
 
הכנת מערכת שעות

בעת עריכת מערכת שעות יש להציג במדור שכר-לימוד שובר תשלום המקדמה ,אשר שולם בבנק והוראת קבע חתומה ע"י הבנק. הוראת קבע של סטודנט ותיק תישאר בתוקף, אלא אם כן הודיע אחרת למדור שכר-לימוד בכתב.
סטודנט רשאי להוריד או להוסיף קורסים ממערכת השעות רק ב"תקופת השינויים" .

תעריפי שכר לימוד-תשע"ד.
 
רמת הקורס
תעריפי
שכר לימוד
 
שכר לימוד- שנתי מלא
13,781
צמוד למדד
יולי 2013
שכר לימוד מופחת- לתוכנית מלאה
10,198
צמוד למדד
יולי 2013
דמי שמירה ואבטחה
230 ש"ח
--
דמי רווחה ושירותים
270 ש"ח
--
1 ש"ש שומע חופשי
1,095
צמוד למדד
יולי 2013
 
 
 
תעריפי קורסים באנגלית (צמוד למדד יולי 2013):
 

רמת הקורס
אחוזים משכר
לימוד שנתי מלא
תעריף הקורס
מתחילים 1+2
30%
4,134 ₪
מתחילים 2,
טרום מתקדמים 1,
מתקדמים 1
15%
2,067 ₪
טרום מתקדמים 2
7.5%
1,034 ש"ח
מתקדמים 2
 
ללא תשלום

* גובה שכר הלימוד הסופי יקבע עפ"י הנחיות  ות"ת במועצה להשכלה גבוהה ובהתאם להחלטות הממשלה.

שכר הלימוד השנתי המלא לשנה"ל תשע"ד 13,781 ש"ח , צמוד למדד המחירים לצרכן על בסיס חודש יולי 2013. שכר הלימוד המופחת לשנה זו  10,198  ש"ח צמוד למדד יולי 2013.
שכר הלימוד יחושב לפי מספר שעות הלימוד שרשם הסטודנט באותה שנה כפול מחיר לשעה. מחיר שעת הלימוד ייקבע לפי תעריף שכר הלימוד במשך שלוש שנים מלאות (300% ) חלקי שעות הלימוד הנדרשות לתוכנית הלימודים אותה הוא לומד. סטודנט הלומד יותר משליש השעות הנדרשות להשגת התואר, ישלם שכ"ל מעבר ל-100% באותה שנה.
שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"ג לתלמידי תואר ראשון הופחת בהתאם להחלטת " הוועדה להורדה הדרגתית של שכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה" בסכום של 3583 ש"ח .
 
* ההפחתה בשכר הלימוד כפופה להחלטת הממשלה ויישומה ולחוק התקציב כפי שיאושר לשנה"ל תשע"ד לפיכך, היה ולא תקבל המכללה מהממשלה את כיסוי כל ההפחתה האמורה, ישלמו תלמידי התואר הראשון את מלוא שכר הלימוד האמור לעיל.

עפ"י הוראות האוצר והמועצה להשכלה גבוהה הסטודנטים הזכאים להפחתת שכר הלימוד הם אלה אשר השלימו בהצלחה ונרשמו לזכותם נקודות זכות אקדמיות בהיקף מצטבר של 9 ש"ש.
סטודנטים אשר לא השלימו בהצלחה את מספר נק' הזיכוי הנדרש לא ייהנו מהפחתת שכר הלימוד ויחויבו בתעריף הגבוה דהיינו 13,781 ש"ח .
סטודנטים אשר ביטלו לימודיהם אינם זכאים להפחתת שכר הלימוד.

תשלומים נוספים לשנה"ל תשע"ד:
 
דמי שמירה ואבטחה- 230 ₪, יגבה בהוראת קבע בתאריך 15/11/13 .
דמי רווחה ושירותים - 270 ש"ח יגבה בהוראת קבע בתאריך 15/12/13 . שירותי הרווחה כוללים: ביטוח תאונות אישיות, שרותי שליחת מסרונים,סריקת מחברות,שיעורי עזר ותגבור מסובסדים, חברות באגודת הסטודנטים, כרטיסי צילום מוזלים , סקרי רמת הוראה ויעוץ פסיכולוגי מסובסד.
(סטודנט רשאי להודיע על סירובו לשלם דמי רווחה ושירותים עד תאריך 15/11/13) .
תשלום מראש
 
ניתן לשלם מראש את שכר הלימוד. סטודנט שיעשה כן יהיה זכאי להנחה של 2.5% משכ"ל . וזאת בתנאי שהסטודנט ערך תוכנית לימודים מלאה. תשלום מראש יחשב תשלום ששולם עד ל-15/9/13 .(תשלום בכרטיס אשראי אינו מזכה בהנחה הנ"ל).
 
תשלומים מעבר ל-300% שכ"ל מלא
 
1.סטודנט הלומד פחות מ-50% מתוכנית לימודים המלאה בתחום לימודיו , ישלם שכ"ל יחסי בהתאם לחלקיות לימודיו בתוספת תקורה בשיעור 10% משכר הלימוד המלא שמהווה כיסוי בגין ההוצאות הקבועות הנוספות הקשורות בלימודיו החלקיים.
2.סטודנט המושך את לימודיו מעבר למספר שנות הלימוד התקניות הרגילות בתחום לימודיו, ישלם תוספת בשיעור 10% משכר לימוד המלא מעבר לחלקיות היחסית של לימודיו.
כל סטודנט חייב לשלם לא פחות מ-300% שכר לימוד עבור לימודיו לתואר ראשון.

הגשת עבודה באיחור:
 
סטודנט אשר קיבל אישור להגשת עבודה באיחור או נבחן במועד מיוחד או מועד ג' בשנה שבה לא ערך תכנית לימודים, מחוייב בתשלום 10% משכר לימוד המלא.
 
תשלום שכר לימוד על ידי מוסד מממן:

סטודנט הממומן ע"י מוסד כלשהו (כגון ביטוח לאומי, קיבוץ, הסוכנות היהודית וכו' ) ידאג לאישור מהמוסד המממן את שכר הלימוד של הסטודנט. סטודנט שלא יציג אישור כזה עד סיום מועד ההרשמה יחשב כסטודנט רגיל וישלם את מלוא שכר הלימוד , עד הצגת האישור כנדרש. מסירת האישור ע"י המוסד המממן אינה משחררת את התלמיד מחובתו לשלם שכ"ל כולל תשלומים נלווים שחויב בהם אם המוסד המממן לא שילם שכ"ל במועד.
סטודנטים הממומנים ע"י הסוכנות היהודית-מנהל הסטודנטים- סטודנטים שנה א' יציגו את האישור ממנהל הסטודנטים עד יום מועד ההרשמה לקורסים. סטודנטים משנה ב' ומעלה יחתמו על שטר חוב במדור שכר לימוד . בכדי לקבל את ההתחייבות ממנהל הסטודנטים יש להציג אישור מעבר לשנה"ל אליה נרשמים וגיליון ציונים. את האישור מעבר ניתן לקבל במדור תל"ם, גיליון ציונים ניתן להוציא באתר האינטרט של המכללה.

מענק שחרור מהצבא :

סטודנט המעוניין להשתמש בפיקדון הצבאי עליו לפנות למדור שכר-לימוד (או להורדת האישור מוסד מוכר בר אילן לחץ כאןולהורדת האישור מוסד מוכר מכללת אשקלון לחץ כאן.) בכדי לקבל אישור שהמכללה היא מוסד מוכר לצורך תשלום עפ"י חוק חיילים משוחררים ואישור הרשמה לשנה"ל אליה הוא נרשם. עליך לפנות לבנק ,בו נמצא המענק , עם שובר המקדמה והאישורים שנתנו לך ע"י מדור שכר-לימוד ולשלם. אם ברצונך לשלם את כל שכ"ל השנתי בתשלום אחד עליך לפנות למדור שכר-לימוד , לאחר עריכת המערכת ובירור יתרת הפיקדון , לקבלת שובר תשלום מתאים על כל הסכום.


מועדי תשלום שכר- לימוד :

תשלום ראשון – מקדמה ע"ס 2,250 ש"ח.
תשלום שני – ב- 15.11.2013.
תשלום שלישי ב- 15.12.2013.
תשלום רביעי – ב- 15.2.2014
תשלום חמישי – ב- 15.3.2014.
תשלום שישי – ב- 15.4.2014 .

הפסקת לימודים :
 
תלמיד שנרשם למכללה ומעוניין להפסיק את לימודיו, יודיע למכללה על כוונתו בכתב. ההודעה על הפסקת לימודים תופנה למדור תוכניות לימודים במכללה. לא תתקבלנה כל הודעות בעל פה בדבר הפסקת לימודים והודעות כאלה לא תחייבנה את המכללה.

תנאים להחזרת שכר לימוד בגין הפסקת לימודים :

 

ביטול לימודים עד
סטודנט שלא ערך
תוכנית לימודים
סטודנט שערך
תוכנית לימודים
15/8/13
תוחזר מלוא המקדמה
תוחזר מלוא
המקדמה
15/09/13
תוחזר מחצית המקדמה
תוחזר מחצית
המקדמה
20/10/13
יחויב במלוא המקדמה ע"ס 2,250 ש"ח
יחויב במלוא
התשלום הראשון
11/11/13
יחויב במלוא המקדמה ע"ס 2250ש"ח
יחויב ב-25% משכ"ל+
התשלומים הנלווים, או מלוא
התשלום הראשון לפי
הגבוה שביניהם
11/12/13
יחויב במלוא המקדמה ע"ס 2250 ש"ח
יחויב ב-40% משכ"ל+
התשלומים הנלווים, או מלוא
התשלום הראשון לפי
הגבוה שביניהם
31/01/14
יחויב במלוא המקדמה ע"ס 2250ש"ח
יחויב ב-60% משכ"ל+
התשלומים הנלווים, או מלוא
התשלום הראשון לפי
הגבוה שביניהם
15/3/14
-
יחויב ב-80% משכ"ל+
התשלומים הנלווים, או מלוא
התשלום הראשון לפי הגבוה שביניהם
לאחר 15/3/14
-
יחויב במלוא שכר הלימוד
שחויב בו ובתוספת
התשלומים הנלווים

הדיון בבקשות להחזרת תשלומים יתחיל חודש לאחר יום תחילת שנת הלימודים.

 
 
נהלי שכר לימוד- הסבה לעבודה סוציאלית:
 
תלמיד להסבה לעבודה סוציאלית ישלם לפי תחשיב של סה"כ 200% שכ"ל במשך השנתיים הראשונות ללימודיו ( קורסי השלמה אינם כלולים ב-200% שכר לימוד).
תלמיד המושך את לימודיו מעבר לשנתיים, ישלם תוספת בשיעור 10% משכר לימוד המלא מעבר לחלקיות היחסית של לימודיו.
 
**תלמידי הסבה לעו"ס כפופים לנהלים ולתקנון של סטודנטים לתואר ראשון.
 
נהלי שכר לימוד- תעודת הוראה :
 
תלמיד לתעודת הוראה ישלם לפי תחשיב של סה"כ 100% שכ"ל במשך השנתיים הראשונות ללימודיו ( קורסי השלמה אינם כלולים ב-100% שכר לימוד).
תלמיד המושך את לימודיו מעבר לשנתיים, ישלם תוספת בשיעור 10% משכר לימוד המלא מעבר לחלקיות היחסית של לימודיו.
 
**תלמידי לתעודת הוראה כפופים לנהלים ולתקנון של סטודנטים לתואר ראשון.
 
נהלי שכר לימוד -מכינה :
 
גובה שכר לימוד לתכנית מלאה בת 22 ש"ש לשנת הלימודים תשע"ד הוא על סך 13,781 ש"ח צמוד למדד יולי 2013. עבור תלמיד הלומד פחות מתכנית מלאה, שכר הלימוד יחושב על פי שעות לימוד.
דמי ביטוח לאומי ומס בריאות ישולמו ע"י התלמיד באופן עצמאי למוסדות המתאימים.

תשלומים נוספים :

דמי רשום- 250 ₪
בחינת מימד-120 ₪ .
דמי שמירה ואבטחה-230 ש"ח.
 
תשלום שכ"ל באמצעות הפיקדון :

תלמיד המעוניין לשלם את שכ"ל באמצעות פיקדון חיילים משוחררים יפנה למדור שכר-לימוד במכללה ויודיע על סכום הפיקדון העומד לרשותו נכון ליום ההודעה ויקבל ממדור שכר-לימוד את המסמכים הבאים:
1. שובר תשלום.
2. טופס אישור "מוסד מוכר"

התלמיד יפנה לסניף הבנק לשם תשלום השובר באמצעות הפיקדון.
את שובר התשלום יש להחזיר למכללה, כשהוא חתום ע"י הבנק.

הודעה על הפסקת לימודים :

תלמיד שנרשם למכינה ומעוניין להפסיק\לא לממש את לימודיו, מחויב להודיע על כך בכתב למזכירות המכינה. לא תתקבלנה כל הודעות בע"פ בדבר הפסקת לימודים והודעות כאלה לא תחייבנה את המכללה.
מועד הביטול ייכנס לתוקפו מתאריך קבלת המכתב במשרדי המכינה.

תנאים להחזר שכ"ל\ מקדמה :
 

*** דמי רישום אינם מוחזרים בשום מקרה ***

1. תלמיד שיודיע על ביטול הרשמתו ללימודים עד חודש לפני תחילת שנת
הלימודים יקבל את מלוא המקדמה ששילם.
2. תלמיד שיודיע על ביטול הרשמתו ללימודים עד שבוע מיום תחילת שנת
הלימודים יחויב במלוא המקדמה ששילם.
3. תלמיד שיודיע על הפסקת לימודיו עד חודש מיום תחילת שנת הלימודים
יחויב ב-25% מגובה שכ"ל לתכנית מלאה גם במידה וקיבל פטור משכ"ל.
4. תלמיד שיודיע על הפסקת לימודיו עד חודשיים מיום תחילת שנת הלימודים
יחויב ב-40% שכ"ל לתכנית מלאה גם במידה וקיבל פטור משכ"ל.
5. תלמיד שיודיע על הפסקת לימודיו עד ליום ה- .31.1.2014 יחויב ב-60%
מגובה שכר לימוד לתכנית מלאה גם במידה וקיבל פטור משכ"ל.
6. תלמיד שיודיע על הפסקת לימודיו עד ליום ה-15.03.2014 יחויב ב-80%
מגובה שכר לימוד לתכנית מלאה גם במידה וקיבל פטור משכ"ל.
7. תלמיד שיודיע על הפסקת לימודיו לאחר ה-15.03.2014
יחויב במלוא שכ"ל
לתוכנית מלאה גם במידה וקיבל פטור משכ"ל.

מלגות\ פטור משכ"ל :

זכאות לפטור משכ"ל ו\או מלגת קיום עפ"י החלטות האגודה לקידום החינוך והקרן לקליטת החיילים המשוחררים במשרד הביטחון, כפי שמתפרסמות מעת לעת ועפ"י הנחייתם בהתאם לנתונים עליהם הצהיר התלמיד בטופס הבקשה.

החזרים כספיים :

החזרת כספים תבוצע רק לאחר וועדת מלגות, באמצעות מדור שכ"ל .
החזרים של תשלומים שמקורם בפיקדון חיילים משוחררים יועברו ישירות לפיקדון חיילים משוחררים, החזרים שמקורם אינם מפיקדון יועברו ישירות לחשבון התלמיד.
 
נהלי שכר לימוד - מכינה 30+ :
 
דמי רשום: ₪300 (נכלל בשכר הלימוד).
שכר לימוד: ₪3500.
 
הודעה על הפסקת לימודים :

תלמיד שנרשם למכינה ומעוניין להפסיק\לא לממש את לימודיו, מחויב להודיע על כך בכתב למזכירות המכינה. לא תתקבלנה כל הודעות בע"פ בדבר הפסקת לימודים והודעות כאלה לא תחייבנה את המכללה.
מועד הביטול ייכנס לתוקפו מתאריך קבלת המכתב במשרדי המכינה.

תנאים להחזרת שכ"ל/מקדמה :
 
1. דמי רישום אינם מוחזרים בשום מקרה
2. תלמיד שיודיע על ביטול הרשמתו ללימודים עד תחילת הלימודים יקבל את
מלוא המקדמה ששילם.
3. תלמיד שיודיע על ביטול לימודיו עד שבועיים מיום תחילת שנת הלימודים
יחויב במלוא המקדמה.
4. תלמיד שיודיע על הפסקת לימודיו עד חודש מיום תחילת שנה"ל יחויב
ב- 50% מגובה השכ"ל.
5. תלמיד שיודיע לאחר חודש מיום תחילת הלימודים יחוייב במלוא שכר לימוד.
 
 
שאלות נפוצות :
 
מתי אקבל אישור על גובה שכר לימוד ?
אישור גובה שכר לימוד נשלח לאחר תקופת השינויים בסמסטר א'. האישור הוא חד- פעמי.

ברצוני לקבל אישור על גובה שכר לימוד ותשלומים משנים קודמות
אישור זה כרוך בתשלום של -.25 ₪ שניתן לשלם במדור שכר-לימוד המכללה..

כיצד נקבע גובה שכר לימוד ?
שכר לימוד יחושב לפי מספר שעות הלימוד שרשם הסטודנט כפול מחיר לשעה.

מה מחיר שכר לימוד לשנה ?
שכר לימוד לתוכנית מלאה הוא 10,198 ש"ח ,צמוד למדד יולי 2013. לסטודנטים אשר השלימו בהצלחה ונרשמו לזכותם 9 שעות שנתיות.

כיצד נקבע תעריף לשעת לימוד לכל סטודנט ?
מחיר שעת לימוד נקבע לפי תעריף שכר הלימוד במשך שלוש שנים מלאות (300%) חלקי שעות הלימוד הנדרשות לתוכנית הלימודים אותה הוא לומד.

קיבלתי שובר תשלום היכן אפשר לשלם ?
בכל הבנקים חוץ מבנק הדואר.

האם ניתן לשלם בכרטיס אשראי?
ניתן לשלם בתשלום אחד או בתשלומי קרדיט.

באיזה אמצעים ניתן לשלם ?
מקדמת שכר לימוד משולמת בשובר באחד מסניפי הבנקים, יתרת שכר הלימוד באמצעות הוראת קבע.

כיצד ניתן לשלם באמצעות הפיקדון /מענק צה"ל
ניתן לקבל שובר תשלום במדורשכר-לימוד עפ"י גובה שכ"ל של הסטודנט ועפ"י יתרת הסכום בפיקדון הצבאי. את השובר ניתן לשלם בבנק לאחר הצגת אישור על כך שהמכללה היא מוסד מוכר לצורך תשלום עפ"י חוק חיילים משוחררים. (ניתן לקבל את האישור במדור שכר-לימוד או להורדת האישור מוסד מוכר  לחץ כאן
 ).

למי מודיעים על הפסקת לימודים? ואיך?
למדור תל"מ במכללה על גבי טופס ביטול לימודים.

מתי נערך חישוב 300% שכ"ל לסגירת תואר?
חישוב 300% שכ"ל לסיום תואר נערך בסיום החובות האקדמיים לתואר הראשון.