המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: סטודנטים

שכר לימוד אקדמיה

הכנת מערכת שעות

בעת עריכת מערכת שעות יש להציג במדור שכר-לימוד שובר תשלום המקדמה ,אשר שולם בבנק והוראת קבע חתומה ע"י הבנק. הוראת קבע של סטודנט ותיק תישאר בתוקף, אלא אם כן הודיע אחרת למדור שכר-לימוד בכתב. סטודנט רשאי להוריד או להוסיף קורסים ממערכת השעות רק ב"תקופת השינויים" .

תעריפי שכר לימוד לשנת הלימודים תשע"ז

רמת הקורס
תעריפי שכר לימוד
הצמדה
שכר לימוד שנתי (מלא) - תואר שני
13,698 ש"ח
צמוד למדד אוגוסט 2016
שכר לימוד מופחת- לתוכנית מלאה
10,137 ש"ח
צמוד למדד אוגוסט 2016
דמי שמירה ואבטחה
300 ש"ח
--
דמי רווחה ושירותים(*)
320 ש"ח
 
1 ש"ש שומע חופשי
1,090
צמוד למדד אוגוסט 2016

שכר הלימוד האקדמי אינו כולל תשלום עבור הקורסים לפטור באנגלית, התעריפים הם בהתאם להנחיות ועדת "מלץ". (*)

דמי רווחה ושירותים יגבו בהוראת קבע באמצע דצמבר בכל שנה.

שירותי הרווחה כוללים: ביטוח תאונות אישיות, שרותי שליחת מסרונים,סריקת מחברות,שיעורי עזר ותגבור מסובסדים, חברות באגודת הסטודנטים, כרטיסי צילום מוזלים, סקרי רמת הוראה ויעוץ פסיכולוגי מסובסד.
(סטודנט רשאי להודיע על סירובו לשלם דמי אגודת הסטודנטים עד אמצע נובמבר בכל שנה).

מידע נוסף בנושא שכר לימוד ניתן לקבל בידיעון– לחץ כאן


מועדי תשלום שכר- לימוד

תשלום ראשון – מקדמה ע"ס 2,500 ש"ח.
תשלום שני – ב- 15.11.2016.
תשלום שלישי- ב- 15.12.2016.
תשלום רביעי – ב- 15.1.2017.
תשלום חמישי– ב- 15.2.2017.
תשלום שישי – ב- 15.3.2017.
תשלום שביעי – ב- 15.4.2017.
 
תשלום מראש

ניתן לשלם מראש את שכר הלימוד. סטודנט שיעשה כן יהיה זכאי להנחה של 2.5% משכ"ל. וזאת בתנאי שהסטודנט ערך תוכנית לימודים מלאה. תשלום מראש יחשב תשלום ששולם עד ל-15/9/16 (סמסטר אביב עד 31/1/17). תשלום בכרטיס אשראי אינו מזכה בהנחה הנ"ל.

תשלומים מעבר ל-300% שכ"ל מלא

כל סטודנט חייב לשלם לא פחות מ-300% שכר לימוד עבור לימודיו לתואר ראשון.
1. סטודנט הלומד פחות מ-50% מתוכנית לימודים המלאה בתחום לימודיו, ישלם שכ"ל יחסי בהתאם לחלקיות לימודיו בתוספת תקורה בשיעור 10% משכר הלימוד המלא שמהווה כיסוי בגין ההוצאות הקבועות הנוספות הקשורות בלימודיו החלקיים.
2. סטודנט המושך את לימודיו מעבר למספר שנות הלימוד התקניות הרגילות בתחום לימודיו, ישלם תוספת בשיעור 10% משכר לימוד המלא מעבר לחלקיות היחסית של לימודיו.
3. סטודנט אשר קיבל אישור להגשת עבודה באיחור או נבחן במועד מיוחד או מועד ג' בשנה שבה לא ערך תכנית לימודים, מחוייב בתשלום 10% משכר לימוד המלא.

תשלום שכר לימוד על ידי מוסד מממן

סטודנט הממומן ע"י מוסד כלשהו (כגון ביטוח לאומי, קיבוץ, הסוכנות היהודית וכו') ידאג לאישור מהמוסד המממן את שכר הלימוד של הסטודנט. סטודנט שלא יציג אישור כזה עד סיום מועד ההרשמה יחשב כסטודנט רגיל וישלם את מלוא שכר הלימוד, עד הצגת האישור כנדרש. מסירת האישור ע"י המוסד המממן אינה משחררת את התלמיד מחובתו לשלם שכ"ל כולל תשלומים נלווים שחויב בהם אם המוסד המממן לא שילם שכ"ל במועד. סטודנטים הממומנים ע"י הסוכנות היהודית - מנהל הסטודנטים: סטודנטים שנה א' יציגו את האישור ממנהל הסטודנטים עד יום מועד ההרשמה לקורסים. סטודנטים משנה ב' ומעלה יחתמו על שטר חוב במדור שכר לימוד. בכדי לקבל את ההתחייבות ממנהל הסטודנטים יש להציג אישור מעבר לשנה"ל אליה נרשמים וגיליון ציונים. את האישור מעבר ניתן לקבל במדור תל"ם, גיליון ציונים ניתן להוציא באתר האינטרנט של המכללה.

תשלום שכר לימוד באמצעות פקדון/מענק שחרור מהצבא
 
סטודנט המעוניין לשלם את שכר הלימוד באמצעות הפיקדון ינפיק שובר תשלום בעמדת השוברים המצויה בסמוך למדור שכר לימדו ולגשת לביצוע התשלום לבנק בו מתנהל הפיקדון ובצירוף אישור על קבלה ללימודים. שנה אקדמית חינם לחיילים משוחררים: סטודנט הזכאי למימון שכר הלימוד לשנה הראשונה בהתאם לחוק חיילים משוחררים יקבל החזר שכר הלימוד של שנה זו לפיקדון לחיילים משוחררים בשתי פעימות (בסוף כל סמסטר) לאחר ששילם את שכר הלימוד למכללה. המימון הינו בגין שכר הלימוד האקדמי ועד לתקרה של שכר לימוד שנתי בלבד ואינו כולל אנגלית ושירותים נלווים.

הפסקת לימודים

תלמיד שנרשם למכללה ומעוניין להפסיק את לימודיו, יודיע למכללה על כוונתו בכתב. ההודעה על הפסקת לימודים תופנה למזכירות החוג שבו למד הסטודנט. לא תתקבלנה כל הודעות בעל פה בדבר הפסקת לימודים והודעות כאלה לא תחייבנה את המכללה.

תנאים להחזרת שכר לימוד בגין הפסקת לימודים - לחץ כאן

נהלי שכר לימוד- הסבה לעבודה סוציאלית

תלמיד להסבה לעבודה סוציאלית ישלם לפי תחשיב של סה"כ 200% שכ"ל במשך השנתיים הראשונות ללימודיו ( קורסי השלמה אינם כלולים ב-200% שכר לימוד). תלמיד המושך את לימודיו מעבר לשנתיים, ישלם תוספת בשיעור 10% משכר לימוד המלא מעבר לחלקיות היחסית של לימודיו.

**תלמידי הסבה לעו"ס כפופים לנהלים ולתקנון של סטודנטים לתואר ראשון.
 
נהלי שכר לימוד- תואר שני

שכר הלימוד לתואר שני לא יפחת מ 200%.
מידע נוסף בנושא לתואר שני - לחץ כאן.
כללי ונהלי שכר הלימוד של התואר הראשון ביחס לתשלום דמי רישום , מקדמה, דמי שמירה ואבטחה ,דמי רווחה ושירותים, מועדי תשלום ותנאים להחזרת שכר לימוד בגין הפסקת לימודים יחולו על הסטודנטים לתואר שני.