המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: סטודנטים

שכר לימוד במכינות

נהלי שכר לימוד

גובה שכר לימוד לתכנית מלאה בת 22 ש"ש לשנת הלימודים תשע"ז הוא על סך 13,698 ש"ח צמוד למדד יולי 2016. עבור תלמיד הלומד פחות מתכנית מלאה, שכר הלימוד יחושב על פי שעות לימוד.
דמי ביטוח לאומי ומס בריאות ישולמו ע"י התלמיד באופן עצמאי למוסדות המתאימים.
תשלומים נוספים:
דמי רשום- 250 ₪.
בחינת מימד-172 ₪ .
דמי שמירה ואבטחה-300 ש"ח.
 
תשלום שכ"ל באמצעות הפיקדון

תלמיד המעוניין לשלם את שכ"ל באמצעות פיקדון חיילים משוחררים יפנה למדור שכר-לימוד במכללה ויודיע על סכום הפיקדון העומד לרשותו נכון ליום ההודעה ויקבל ממדור שכר-לימוד שובר תשלום.
התלמיד יפנה לסניף הבנק לשם תשלום השובר באמצעות הפיקדון.
את שובר התשלום יש להחזיר למכללה, כשהוא חתום ע"י הבנק.
הודעה על הפסקת לימודים :
תלמיד שנרשם למכינה ומעוניין להפסיק\לא לממש את לימודיו, מחויב להודיע על כך בכתב למזכירות המכינה. לא תתקבלנה כל הודעות בע"פ בדבר הפסקת לימודים והודעות כאלה לא תחייבנה את המכללה.
מועד הביטול ייכנס לתוקפו מתאריך קבלת המכתב במשרדי המכינה.
תנאים להחזר שכ"ל\ מקדמה :
 
*** דמי רישום אינם מוחזרים בשום מקרה ***

1. תלמיד שיודיע על ביטול הרשמתו ללימודים עד חודש לפני תחילת שנת הלימודים יקבל את מלוא המקדמה ששילם.
2. תלמיד שיודיע על ביטול הרשמתו ללימודים עד שבוע מיום תחילת שנת הלימודים יחויב במלוא המקדמה ששילם
3. תלמיד שיודיע על הפסקת לימודיו עד חודש מיום תחילת שנת הלימודים יחויב ב-25% מגובה שכ"ל לתכנית מלאה גם במידה וקיבל פטור משכ"ל.
4. תלמיד שיודיע על הפסקת לימודיו עד חודשיים מיום תחילת שנת הלימודים יחויב ב-40% שכ"ל לתכנית מלאה גם במידה וקיבל פטור משכ"ל.
5. תלמיד שיודיע על הפסקת לימודיו עד ליום ה- .31.1.2017 יחויב ב-60% מגובה שכר לימוד לתכנית מלאה גם במידה וקיבל פטור משכ"ל.
6. תלמיד שיודיע על הפסקת לימודיו עד ליום ה-15.03.2017 יחויב ב-80% מגובה שכר לימוד לתכנית מלאה גם במידה וקיבל פטור משכ"ל.
7. תלמיד שיודיע על הפסקת לימודיו לאחר ה-15.03.2017 יחויב במלוא שכ"ל לתוכנית מלאה גם במידה וקיבל פטור משכ"ל.
מלגות\ פטור משכ"ל :
זכאות לפטור משכ"ל ו\או מלגת קיום עפ"י החלטות האגודה לקידום החינוך והקרן לקליטת החיילים המשוחררים במשרד הביטחון, כפי שמתפרסמות מעת לעת ועפ"י הנחייתם בהתאם לנתונים עליהם הצהיר התלמיד בטופס הבקשה.
החזרים כספיים :
החזרת כספים תבוצע רק לאחר וועדת מלגות, באמצעות מדור שכ"ל.
החזרים של תשלומים שמקורם בפיקדון חיילים משוחררים יועברו ישירות לפיקדון חיילים משוחררים, החזרים שמקורם אינם מפיקדון יועברו ישירות לחשבון התלמיד.

נהלי שכר לימוד - מכינה 30+
 
דמי רשום: 300 ש"ח (נכלל בשכר הלימוד).
שכר לימוד: 3,700 ש"ח.
 
הודעה על הפסקת לימודים

תלמיד שנרשם למכינה ומעוניין להפסיק\לא לממש את לימודיו, מחויב להודיע על כך בכתב למזכירות המכינה. לא תתקבלנה כל הודעות בע"פ בדבר הפסקת לימודים והודעות כאלה לא תחייבנה את המכללה.
מועד הביטול ייכנס לתוקפו מתאריך קבלת המכתב במשרדי המכינה.

תנאים להחזרת שכ"ל/מקדמה 
 
1. דמי רישום אינם מוחזרים בשום מקרה
2. תלמיד שיודיע על ביטול הרשמתו ללימודים עד תחילת הלימודים יקבל את
מלוא המקדמה ששילם.
3. תלמיד שיודיע על ביטול לימודיו עד שבועיים מיום תחילת שנת הלימודים
יחויב במלוא המקדמה.
4. תלמיד שיודיע על הפסקת לימודיו עד חודש מיום תחילת שנה"ל יחויב
ב- 50% מגובה השכ"ל.
5. תלמיד שיודיע לאחר חודש מיום תחילת הלימודים יחוייב במלוא שכר לימוד.